Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
ZGWW Związek Gmin Wyspy Wolin

Statut

 

Statut Związku Gmin Wyspy Wolin

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Statut niniejszy stanowi podstawę działania Związku Międzygminnego, zorganizowanego pod nazwa „Związek Gmin Wyspy Wolin” zwany dalej „Związkiem”.

 

§ 2. Uczestnikami Związku są:

 1. Gmina Międzyzdroje,
 2. Gmina Wolin.

 

§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Wolin

 

§ 4. Związek tworzy się na czas nieoznaczony.

 

§ 5. Związek posiada osobowość prawną.

 

Rozdział 2

Zadania Związku

 

§ 6. Do zadań Związku należy:

 1. organizowanie przedsięwzięć na rzecz planowania i wykonywania kompleksowych działań proekologicznych z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zagospodarowania zasobów wody pitnej,

 

 1. wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu o naturalne walory przyrodniczo –  

     krajoznawcze i turystyczne wyspy Wolin oraz przyległych terenów i akwenów,

 

 1. promocja turystyki i rekreacji na wyspie Wolin, w granicach administracyjnych Gmin – uczestników Związku oraz wspieranie rozwoju bazy turystycznej, w tym budowa ścieżek rowerowych – ścieżek edukacyjnych, prowadzenie edukacji ekologicznej,

 

 1. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji komunalnych,

 

 1. współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w zakresie wykonywanych zadań statutowych Związku, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł pomocy finansowej,

 

 1. przedstawianie odpowiednim organom władzy publicznej inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy Związku

 

§ 7. Organami Związku są:

 

 1. Zgromadzenie Związku – zwane dalej "Zgromadzeniem”,

 

 1. Zarząd Związku – zwany dalej „Zarządem”

 

§ 8.   1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin.

 

2. Członkowie Zgromadzenia ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

 

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 21 dni po zaprzysiężeniu Burmistrzów Gmin uczestniczących w Związku.

 

4. W przypadku gdyby Zgromadzenie zwołane w myśl przepisu poprzedzającego nie ukonstytuowało się, uprawnienia dotychczasowych członków Zgromadzenia wygasają, a kolejne Zgromadzenie zwołuje najstarszy wiekiem Burmistrz Gminy będącej członkiem Związku, w terminie 7 dni od dnia, na który zwołane zostało Zgromadzenie w trybie § 8 ust. 3.

 

§ 9. 1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą:

 

 1. Burmistrzowie Gmin – uczestników Związku,

 

 1. Przewodniczący Rad Gmin – uczestników Związku,

 

 1. po trzech przedstawicieli z każdej Gminy wyznaczonych przez Radę Gminy.

 

3. Można być przedstawicielem tylko jednej Gminy.

 

4. Każdy członek Zgromadzenia ma w Zgromadzeniu tylko jeden głos.

 

5. Pracownicy Związku nie mogą być członkami Zgromadzenia.

 

§ 10. 1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Związku o ile statut nie stanowi inaczej.

 

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

 

 1. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu oraz powołanie i odwołanie pozostałych członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, określanie kierunków działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

 1. powoływanie i odwoływanie na wniosek Zarządu  Głównego Księgowego Związku,

 

 1. uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

 

 1. uchwalanie programów gospodarczych,

 

 1. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

 

 1. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

 1. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:

 

   a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

 

b/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 

c/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie,

 

d/ tworzenia lub przystępowania do spółek oraz ich rozwiązywania
i występowania z nich,

 

 1. powoływanie komisji, w tym komisji rewizyjnej,

 

 1. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 

 1.  przyjmowanie nowych uczestników Związku, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1.

 

§ 11. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

 

2. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje jego pracę.

 

3. Przewodniczący Zgromadzenia wykonuje obowiązki pracodawcy w odniesieniu do Przewodniczącego Zarządu Związku.

 

 

§ 12.  1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.
 

2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.


3. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na pisemny wniosek:
1) Zarządu,

   2) co najmniej ¼ statutowego składu zgromadzenia Związku.


4. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

5. Do zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 

6. O posiedzeniu zwyczajnym zawiadamia się wszystkich członków Zgromadzenia, co najmniej na   7 dni przed terminem  rozpoczęcia obrad.

 

7.O posiedzeniu nadzwyczajnym zawiadamia się wszystkich członków Zgromadzenia, co najmniej na dzień przed terminem  rozpoczęcia obrad.

 

8. Termin i miejsce posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości.

 

§ 13. 1. Obrady Zgromadzenia odbywają się na jednym posiedzeniu.

 

2. Na uzasadniony wniosek przewodniczącego obrad lub, co najmniej 3 członków Zgromadzenia, Zgromadzenie może postanowić o przerwaniu obrad, jeżeli nie ma możliwości wyczerpania porządku obrad lub kontynuowania obrad w tym samym dniu.

 

§ 14. 1. Posiedzenie Zgromadzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności lub niemożności przewodniczenia – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

 

2.  Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. Na wniosek zarządu lub członka Zgromadzenia można wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

 

§ 15. 1. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia podpisany przez protokolanta i zatwierdzony przez przewodniczącego obrad w terminie 21 dni, dołącza się do zawiadomienia o następnym Zgromadzeniu.

3. Uwagi do protokołu obrad można wprowadzić w drodze głosowania, na wniosek członka Zgromadzenia.

4. Protokół jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Związku.

 

§ 16. 1. Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:

 

 1. Wniesienie uwag do protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia przez członków Zgromadzenia,
 2. sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac między posiedzeniami Zgromadzenia,
 3. rozpatrzenie projektów uchwał,
 4. wnioski i zapytania członków Zgromadzenia i Zarządu.

 

2. W dyskusji biorą udział członkowie Zgromadzenia, osoby zaproszone przez Zarząd, oraz inne osoby związane z tematem obrad, po udzieleniu im głosu przez Przewodniczącego obrad.

 

3. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

 

§ 17. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego.

 

2. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:

1) zamknięcie dyskusji,

2) zamknięcie listy mówców,

3) ponowne przeliczenie głosów,

4) przerwanie lub odroczenie obrad.

 

3. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu w drodze głosowania.

 

§ 18. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

  

§ 19. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

 1. Zarząd,
 2. Przewodniczący Zgromadzenia,
 3. Grupa co najmniej  trzech  członków Zgromadzenia.

 

2. Projekt uchwały referuje wnioskodawca.

 

3. Do projektu uchwały dołącza się w szczególności:

 1. uzasadnienie uchwały
 2. skutki finansowe realizacji podjętej uchwały i źródło ich pokrycia, o ile istnieje taka konieczność;

 

§ 20. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

 

2. Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz.

 

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym  bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

4. W skład zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu oraz pozostali członkowie w liczbie odpowiadającej ilości gmin członkowskich Związku. Dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.

 

5. Zarządem kieruje jego Przewodniczący, a pod jego nieobecność jego zastępca, wybrany spośród członków Zarządu przez Zarząd.

 

6. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia. Zarząd działa do czasu powołania nowego Zarządu.

 

§ 21. 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 60 dni.

 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 3 członków ze składu Zarządu. Głosowanie ma charakter imienny.

 

3. Posiedzenia zarządu są protokołowane. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) odnotowanie wniesionych uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia,

4) ustalony porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak i uchwalonych wniosków,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

7) odnotowanie nazwisk osób opuszczających sale posiedzeń,

8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,

9) teksty przyjętych przez Zarząd uchwał, oświadczeń i inne dokumenty;

 

§ 22. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i zadania Związku określone w statucie.

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 2. zarządzanie majątkiem Związku,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem Związku,
 5. wykonywanie  planu finansowego.

 

§ 23. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu i jeden z członków Zarządu. Zarząd może w uchwale dać szczególne pełnomocnictwo dla jednego z członków do reprezentowania Związku.

 

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, to do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku. Główny Księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu powiadamiając o tym Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

§ 24. 1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Związku należy:

 1. organizowanie pracy Zarządu, kierowanie bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. określenie zasad funkcjonowania Biura Związku,
 3. nadanie w drodze zarządzenia Biuru Związku regulaminu organizacyjnego,

 

2. Przewodniczący Zarządu może powierzyć prowadzenie określonych spraw Związku w swoim imieniu zastępcy Przewodniczącego.

 

§ 25. 1. Przewodniczący Zarządu Związku prowadzi Biuro Związku i wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.

 

2. Przewodniczący Zarządu Związku zatrudnia pracowników, po zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

§ 26. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania planu finansowego Związku.

 

3. Komisja Rewizyjna powoływana jest z pośród członków Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że z każdej Gminy należy powołać jednego członka Komisji.

 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcje, o których mowa w § 11 ust. 1.

 

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi,
 2. dokonywanie na zlecenie Zgromadzenia okresowej kontroli działalności Zarządu.

 

6. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na dany rok zatwierdza Zgromadzenie.

 

§ 27. Zgromadzenie może ze swojego grona powoływać doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich skład oraz przedmiot działania.

 

Rozdział 4

Majątek i finanse Związku

 

§ 28. 1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki Gmin wchodzących w skład Związku.

 

2. Majątek Związku jest majątkiem odrębnym od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

 

§ 29. 1. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnosić coroczne składki członkowskie.

 

2. Wysokość składek jest ustalana corocznie przez Zgromadzenie Związku.

 

3. Składki są płatne z góry w ratach miesięcznych najpóźniej do dnia 7-go każdego miesiąca.

 

4. Zwłoka w płatności składek powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 

§ 30. Dochodami Związku są:

 1. stałe miesięczne składki członkowskie uczestników Związku;
 2. dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku;
 3. dochody z majątku Związku, działalności Związku i odsetki bankowe;
 4. inne dochody.

 

§ 31. Dochody z majątku Związku przeznacza się na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku.

 

§ 32. 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć Związku oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych Gmin, proporcjonalnie do zakresu korzystania ze wspólnego przedsięwzięcia.

 

2. Gmina nie jest zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

 

3. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót lub usług Związku, albo finansowanych przez nich badań korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami korzystające z nich Gminy pokrywają proporcjonalnie do stopnia, w jakim korzysta z nich poszczególna Gmina.

 

§ 33. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku powinno odbywać sie na zasadzie celowości i z uwzględnieniem koniecznych zadań realizowanych przez Związek.

 

§ 34.  Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd.

 

 

Rozdział 5

Zasady przystępowania i występowania uczestników Związku oraz zasady rozliczeń majątkowych

 

§ 35. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje właściwa Rada Gminy.

 

2. O przyjęciu nowego uczestnika Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały, która podlega zatwierdzeniu przez Rady Gmin – uczestników Związku. Brak rozstrzygnięcia, co do zatwierdzenia w terminie 21 dni oznacza zatwierdzenie uchwały Zgromadzenia.

 

3. Uczestnictwo w Związku nabywa się po przyjęciu przez Zgromadzenie Związku statutu Związku oraz ogłoszeniu przez wojewodę przyjętego statutu we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

4. Nowoprzyjęty uczestnik Związku wnosi do Związku wpisowe w wysokości rocznej składki w terminie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Związku niezależnie od składki określonej w § 30.

 

§ 36. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

 1. wystąpienia uczestnika ze Związku,
 2. likwidacji Związku,
 3. usunięcia ze Związku.

 

§ 37. 1. Związek może usunąć uczestnika tylko w razie:

 1. nie wykonania obowiązków na rzecz Związku,
 2. nie wywiązywania się z obowiązku terminowego dokonywania wpłat na rzecz Związku przez okres 3 miesięcy,
 3. nie dostosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień statutu.

 

         2. O usunięciu uczestnika ze Związku stanowi Zgromadzenie bezwzględna większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

         3. Zamiar usunięcia uczestnika ze Związku należy oznajmić uczestnikowi najpóźniej na trzy miesiące przed dniem usunięcia.

 

§ 38. Uczestnik Związku powinien oznajmić na podstawie uchwały własnej Rady Gminy zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrachunkowego.

 

§ 39. 1. Członkowi występującemu lub pozbawionemu członkostwa w Związku przysługuje zwrot  wniesionych  składników majątkowych, według wyceny na dzień wystąpienia ze Związku.

2. Ustanie członkostwa w Związku nie zwalnia gminy z obowiązku zapłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od dnia wystąpienie ze związku lub pozbawienia członkowstwa lub podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Związku.

 

 3. Ustanie członkostwa w Związku nie zwalnia gminy od spełnienia zobowiązań statutowych oraz wspólnie przyjętych do realizacji zobowiązań cywilno-prawnych.


4. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania zobowiązań w stosunku do Związku.


5. Byli członkowie Związku odpowiadają za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania ich członkostwa proporcjonalnie do wysokości swoich składek lub do swojego zakresu inwestycji w realizowanych przez Związek projektach.

 

6. Występującemu ze Związku uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych składników majątkowych w naturze, za zwrotem nakładów, jakie na dany składnik majątkowy poniósł Związek, po odliczeniu udziału w nakładach przypadającego na występującą Gminę, chyba, że Zarząd Związku uzna, że składnik taki jest niezbędnym elementem funkcjonowania Związku. W takim przypadku zwrot obejmuje równowartość wniesionego majątku wg ceny powiększonej o nakłady własne występującej Gminy, dokonane na obiekt w ramach działalności Związku, wg wartości na dzień wystąpienia ze Związku, ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, po odliczeniu nakładów poniesionych przez Związek. Jeżeli nakłady zostały sfinansowane przez Związek ze środków wniesionych przez poszczególne Gminy, Związek zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych nakładów na rzecz poszczególnych Gmin, stosownie do poniesionych przez nie obciążeń.

 

7. Jeżeli w skład majątku Związku wchodzi urządzenie (obiekt), z którego korzysta wyłącznie Gmina występująca ze Związku i zlokalizowany jest w tej Gminie, obiekt może przejąć występująca Gmina zwracając jednocześnie pozostałym Gminom nakłady poniesione przez nie na to urządzenie (obiekt).

 

 

Rozdział 6

Zasady likwidacji Związku

 

§ 40. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji na wniosek, co najmniej dwóch uczestników Związku.

 

2. Likwidacja Związku następuje również:

 1. gdy liczba uczestników  jest mniejsza niż dwóch,
 2. wskutek zgodnych uchwał wszystkich uczestników Związku.

 

§ 41. 1. Podjęcie uchwały o likwidacji Związku jest równoznaczne z otwarciem likwidacji; Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej zadania; zadania komisji likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi.


2. Zgromadzenie może określić zasady podziału mienia Związku pomiędzy gminy uczestniczące w Związku.


3. Jeśli Zgromadzenie nie postanowi inaczej - po zaspokojeniu zobowiązań i roszczeń wierzycieli:

1) nieruchomości, budynki i urządzenia trwałe z gruntem związane oraz jednostki organizacyjne Związku przechodzą w drodze umowy na własność gminy na obszarze której są położone,

2) inne środki trwałe, a także materiały, przedmioty nietrwałe i środki pieniężne podlegają podziałowi ( w naturze bądź środki uzyskane z ich sprzedaży) pomiędzy gminy uczestniczące w Związku proporcjonalnie do wysokości płaconych składek,

   3) przy podziale, o którym mowa w pkt 2, uwzględnia się wartość:

               a) składników mienia wymienionych w pkt 1,

b) nakładów z majątku Związku na inwestycje stanowiące mienie gminy, na obszarze której są położone,

4) pozostała nie rozliczona po podziale dokonanym zgodnie z pkt 2 i 3 wartość składników mienia wymienionych w pkt 1 oraz nakładów wymienionych w pkt 3 lit. b podlega rozliczeniu pomiędzy gminą, na obszarze której położone jest to mienie, a pozostałymi gminami uczestniczącymi w Związku, proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.


4. Komisja likwidacyjna opracowuje plan likwidacji Związku uwzględniając zasady podziału mienia, określone w ust. 2 i 3; plan likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.


5. Do czynności prawnych związanych z rozdysponowaniem mienia Związku stosuje się odpowiednio § 22.


6. Po rozdysponowaniu mienia Związku Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji Związku - dzień podjęcia uchwały jest datą likwidacji Związku.
 

7. Z dniem podjęcia uchwały określonej w ust. 6 przestaje działać Zarząd Związku i wygasają roszczenia gmin związane z rozliczeniem mienia Związku.

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 42. 1. Warunki realizacji zadań Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.
2. Biuro Związku podlega Zarządowi.

3. Do pracowników Biura stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.


§ 43. Zmian Statutu dokonuje Zgromadzenie Związku Gmin Wyspy Wolin.


§ 44. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.).

 


§ 45. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) gminie - dotyczy to także miasta,
2) radzie gminy - dotyczy to także rady miejskiej,
3) wójcie – dotyczy to także burmistrza i prezydenta miasta.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 statut ZGWW.pdf (PDF, 242.37Kb) 2018-12-03 12:02:17 352 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wolny 03-12-2018 12:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wolny 30-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Wolny 03-12-2018 12:02:17